Kajfášovo osuárium

1. Artefakt – Kajfášovo osuárium 1.1 Osuárium             Osuárium je schránka do ktorej sa v dobách Ježiša Krista dávali kostrové ostatky po rozložení ich tela. Kajfášovo osuárium sa našlo v roku 1990 blízko Jeruzalema, s nápisom „Josef bar Kaifa”. [1] Osuárium bolo nájdené za veľmi náhodných udalostí, keď budovali diaľnicu, prerazila technika strop vápencovej hrobky, používanej k pochovávaniu v prvom…

Začiatok knihy Genezis v Hebrejčine

1. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Berešit bara Elohim et haššamajim veet haarec. 2. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Veha’arets hayetah tohu vavohu vechoshech al-peney tehom veruach Elohim merachefet al-peney hamayim. 3. Tu povedal Boh: “Buď svetlo!” a bolo svetlo. Vayomer…

Vzťahy medzi prorokom Samuelom a kráľom Šaulom

1. Prorok Samuel             V tejto kapitole sa bližšie pozrieme na život proroka Samuela a pôsobenie Boha v jeho živote. Samuel sa neskôr stáva sudcom a následne aj prorokom a po žiadaní ľudu pomazáva za kráľa Izraela Šaula. 1.1 Život proroka Samuela             V židovskom prostredí bola neplodnosť istým znakom prekliatia alebo hriechu. [1] Za príklad neplodnosti je nám židovský vzťah…

Proroci Starého Zákona

Táto tabuľka poukazuje na osobnosti Starého Zákona, ktoré v Izraelskej pospolitosti zastávali úlohu prorokov. Prorok Osoba Historické okolnosti Obsah a rozdelenie Posolstvo Ezechiel Jechezekél = Boh posilňuje, syn kňaza, deportovaný v r. 597, súčastník Jeremiáša • Boh ho zvláštnou víziou poveril misiou medzi zajatcami • Upozorňuje, že Jeruzalem bude zničený, dáva nádej na návrat a obnovu…

Exegetický výklad žalmu 104 (103)

104 (103), 1 – V žalme máme chválospev na Boha, Stvoriteľa vesmíru. Tento hymnus zachováva poriadok v knihe Genezis 1,1 – 2,3, kde je opísané dielo stvorenia počas siedmich dní. Tento verš úzko súvisy a podobá sa na predošlý žalm 104 (103),1 „Od Dávida. Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.“…

Liturgický význam Chvály Boha, Stvoriteľa v Žalme 104 (103)

Historické zarámovanie poučných kníh Starého zákona Historické obdobie po babylonskom zajatí charakterizuje úsilie zozbierať, usporiadať a v písomnej forme definitívne ustáliť náboženské dedičstvo Izraela 2, t. j. materiál tradície a roztratené písomné záznamy, z ktorých sa postupne utvorili biblické knihy, najmä Pentateuch, ale aj spisy deuteronomistickej tradície, zbierky žalmov, prísloví a prorockých spisov. Túto prácu…

Symbol ohňa

Prítomnosť Boha a spôsob, akým viedol Izrael cez púšť, bol viditeľný neprestajne, dňom i nocou: „Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať. A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci…

7Bolestná

„Mária, Tvojim áno to začalo, Mária, samo spasenie nastalo. Mária, poslušnosťou povestná. Vedela si, čo to znamená, kríž vezme Syn na ramená. A meč Ti srdcom preniká, bolesť, smútok a panika. Mária, syna umierať videla, Mária, s vierou, že príde nedeľa. Mária, žena a Božia nevesta, Proroctvo, útek, v chráme strata, cesta, kde pod našim…

Obsah Jánovho evanjelia v kontexte s tradíciou východného obradu

V tejto kapitole si rozoberieme celkovú štruktúru Jánovho evanjelia spolu s jednotlivými udalosťami, ktoré sa v tejto časti evanjelia nachádzajú. Delenie, ktoré tu nájdete, je prispôsobené pre liturgické slávenie podľa evanjeliára gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Cieľom tohto delenia je priblíženie podstaty Jánovho evanjelia a kontextu jednotlivých udalostí radostnej zvesti spolu s ich praktickým využitím v pastoračnej a kazateľskej činnosti gréckokatolíckeho kňaza. Evanjelium…

Druhý pád pod Krížom

Cesta za Kristom je náročná v tom, že musím niesť aj cudzí kríž, bez boja niet víťazstva a na tomto zastavení odovzdávam Bohu všetky pády vo viere, ktoré len s jeho krížom dávajú zmysel. Tvojmu krížu klaniame sa Vládca a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Kristovi rodáci boli v istej chvíli nadšení tým, čo im hovoril, ale…

Jeho ranami

Pane Ježišu, stal si sa opovrhnutým a posledným z ľudí, mužom bolesti, ktorý poznal utrpenie, bol si potupený a preto sme si ťa nevážili, prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na Tebe bol vykonaný trest pre naše dobro, Tvojimi ranami, sme uzdravení. Pane Ježišu, stal si sa opovrhnutým a posledným z ľudí, mužom…

Osol – svedok na ceste za vzkriesením

Seminárna práca s názvom Osol – svedok na ceste za vzkriesením sa snaží vyzdvihnúť poslanie pokorného Pánovho služobníka akým bol osol. „Pán ho potrebuje“ hovorí Ježiš svojím učeníkom o osliatku. Je to jediný krát, kedy sa sám označuje ako „Pán“ a jediný krát, kedy niečo potrebuje. Týmto rozprávaním začína prvý zo šiestich dní v Jeruzaleme. Pred nedávnom Ježiš uzdravil…