Staroslovienske modlitby z liturgikona

Molítva maloho vchóda Vladyko Hospodi Bože náš, ustavivyj na nebesich činy, i voinstva anhel i archanhel, v služenije Tvojeja slavy, sotvori so vchodom našim, vchodu svjatých anhel byti, soslužaščich nám, i soslavoslovjaščich Tvoju blahosť. Jako podobajte Tebi vsjakaja slava česť i poklonénije, Otcu, i Synu, i Svjatomu Duchu, nyní i prísno i vo viki vikóv. Molítva prežde jevanhelia Vozsijaj v serdcach nášich, čelovikoľubče Vladyko, Tvojeho…

Liturgická úloha 104 (103)

V tejto kapitole si rozoberieme liturgickú úlohu žalmu 104 (103), ktorý je v byzantskej tradícií skôr označovaný ako Žalm 103 kvôli číslovaniu východnej cirkvi. Cirkev nm ponúka pestrosť svojich modlitieb a je to pre náš duchovný osoh. K základným liturgickým modlitbám východnej cirkvi patrí aj večiereň a utiereň. Večiereň je večernou modlitbou byzantského obradu. Je…

Liturgický význam Chvály Boha, Stvoriteľa v Žalme 104 (103)

Historické zarámovanie poučných kníh Starého zákona Historické obdobie po babylonskom zajatí charakterizuje úsilie zozbierať, usporiadať a v písomnej forme definitívne ustáliť náboženské dedičstvo Izraela 2, t. j. materiál tradície a roztratené písomné záznamy, z ktorých sa postupne utvorili biblické knihy, najmä Pentateuch, ale aj spisy deuteronomistickej tradície, zbierky žalmov, prísloví a prorockých spisov. Túto prácu…

Obsah Jánovho evanjelia v kontexte s tradíciou východného obradu

V tejto kapitole si rozoberieme celkovú štruktúru Jánovho evanjelia spolu s jednotlivými udalosťami, ktoré sa v tejto časti evanjelia nachádzajú. Delenie, ktoré tu nájdete, je prispôsobené pre liturgické slávenie podľa evanjeliára gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Cieľom tohto delenia je priblíženie podstaty Jánovho evanjelia a kontextu jednotlivých udalostí radostnej zvesti spolu s ich praktickým využitím v pastoračnej a kazateľskej činnosti gréckokatolíckeho kňaza. Evanjelium…

Šiesta hodinka vo Veľkom pôste

(len pre osobnú potrebu) Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov. Ľud: Amen K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Ľ: Kráľu nebeský, Utešite-ľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny…

Exorcistická formula z knihy Exorcisti a psychiatri

Vyháňam ťa, najnečistejší duch, každé zasahovanie nepriateľa, každý prelud, každá diabolská légia, v mene Ježiša (znamenie kríža) Krista, aby si bol vykorenený a utiekol z tohto Božieho tvora. Boh (kríž) sám ti to nariaďuje, On, ktorý ti nariadil, aby si padol z nebeských výšin do najnižších miest krajiny. Nariaďuje ti to Ten, kto vymedzil hranice…

Akatist k blaženému hieromučeníkovi Emiliánovi Kovčovi

Počas modlitby akatistu ľud stojí Zvyčajný začiatok Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov. Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov,Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami. Ľud: Amen. Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko…

Ďakovná modlitba za blaženého mučeníka Emiliána Kovča

Pane a Bože náš, ty si tak miloval svet, že si nám poslal svojho Jednorodeného Syna, splodeného nie stvoreného, ktorý niesol kríž a tak nám ukázal cestu dokonalosti. Stal sa služobníkom a bol poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Ďakujeme za milosti, ktoré si nám dal cez otca Emiliána Kovča a on…

Modlitba počas trápenia k blaženému mučeníkovi Emiliánovi Kovčovi

Mučeník Emilián, velebíme ťa ako pomocníka v našich trápeniach. Obetujeme Ti tieto modlitby aby bolo Božie meno oslávené spolu s tvojím životom a mučeníctvom. Nauč nás vernej modlitbe a láske ku Kristovi, lebo sme slabý a potrebujeme tvoju pomoc a starostlivosť. Pán nech vypočuje naše modlitby, aby nás tvoja pomoc chránila od hriechu, aby sme tak ako ty s múdrosťou a pokorou…

Čtec, kantor, svieconosič

Milovaní bratia a sestry, v dnešnej katechéze si povieme niečo o význame postriženia v živote a formovaní v službe pri Pánovom prestole, na úvod Vás ale poprosím o krátke stíšenie a tých, ktorí prijali toto svätenie možno o také pripomenutie si v myšlienkach tejto udalosti. Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v…

Modlitba malého vchodu z liturgie sv. Jána Zlatoústeho

Liturgia, je tvorenie spoločenstva nielen zhromaždenia a kňaza, ale aj zhromaždenia s celou Cirkvou. Počas svätej božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho sa kňaz modlí potichu pred malým vchodom: “Vládca, Pane a Bože náš, ty si na nebesiach ustanovil zbory anjelov i archanjelov, aby slúžili tvojej sláve. Pripoj k nášmu vchodu sprievod svätých anjelov, aby sme…