Kompendium zo Špeciálnej morálnej teológie (Dekalóg)

Spracovanie podľa kníh Špeciálna morálna teológia: Prikázania I., II., III., IV., V.; Špeciálna morálna teológia: Prikázania VI., VII., VIII., IX., X. od Radoslava Lojana. ISBN 978-80-561-0469-9, 86 strán; ISBN 978-80-561-0421-7, 78 strán Kompendium_Špeciálna morálna teológia Desatoro všeobecne (5) Dekalóg – Tento pojem sa nenachádza v starom ani novom zákone, ide súhrn Božích príkazov daných Izraelskému ľudu na hore…

Dekalóg

Na hore Sinaj odovzal Boh Mojžišovi 10 Božích prikázaní, ktoré treba dodržiavať. Hovoria nám, ako máme žiť. Prestúpením prikázania človek pácha hriech. Desať Božích prikázaní nazývame aj Dekalóg (10 slov). Dekalóg vyriekol Boh pri svojom zjavení sa Mojžišovi. Boh nimi vyjadril svoju vôľu, teda to, ako sa má človek správať. Ježiš prikázania potvrdzuje. Prikázania vyjadrujú…

ČLOVEK VO SVETLE PASTORÁLNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNSKEJ ETIKY

Ponúkam Vám v tomto článku kompletné spracovanie knihy Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky, ktorú vydali v roku 1996 v Spišskom Podhradí teológ P. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., SVD a doktor MUDr. Anton Rusnák. Človek je predmetom záujmu antropológie, ekonómie, práva, filozofie, psychológie, sociológie, ale aj medicíny a pastorácie, a tým aj pastorálnej medicíny. Pokroky v…

GAUDIUM ET SPES

PASTORÁLNA KONŠTITÚCIA O CIRKVI V SÚČASNOM SVETE PREDHOVOR Úzke spojenie Cirkvi s celou ľudskou rodinou 1. RADOSTI A NÁDEJE, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov a niet nič naozaj ľudské, čo by nenašlo ozvenu v ich srdciach. Veď ich spoločenstvo…

DEKLARÁCIA Z PRAŽSKEJ KONFERENCIE O ETICKÝCH A PRÁVNYCH ASPEKTOCH ORGÁNOVÝCH TRANSPLANTÁCIÍ, Praha, 5. – 7. mája 1994

Účastníci zo 14 krajín, reprezentujúci širokú škálu zainteresovaných vedeckých disciplín (medicína, právo, filozofia, politológia, manažment zdravotníctva, asociácie pacientov), sa stretli v Prahe v čase od 5. do 7. mája 1994 pod patroná- tom Medzinárodnej asociácie práva, etiky a vedy a Centrálnej etickej komisie Českej republiky, aby diskutovali o etických a právnych aspektoch orgánových transplantácií. Odvolávajúc…

EVANGELII NUNTIANDI

Preložil pracovný krúžok v Ríme pod vedením Andreja Pauliniho, SDB. Prvé vydanie vyšlo v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda, Rím 1978 Druhé opravené vydanie vyšlo v Združení Jas, Zvolen 1992 Tretie vydanie: Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1999 Revízia prekladu: Václav Kocián Zdroj: https://www.kbs.sk/ ÚVOD Úsilie ohlasovať evanjelium 1. Úsilie ohlasovať evanjelium ľuďom dnešnej doby, ktorí…

Štatút Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Čl. 1 Etická komisia, jej zriadenie, princípy a pôsobnosť (1) Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “komisia”) je, zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”), podľa § 5 ods. zákona č. 576/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení…

Deontologický kódex Slovenskej lekárskej komory

STAVOVSKÝ PREDPIS č. 1 DEONTOLOGICKÝ KÓDEX SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY Slovenská lekárska komora (ďalej len „Komora“) podľa § 49 ods. 2 písm. e) § 55 ods. 2 písm. a) a prílohy č. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len…

Helsinská deklarácia

Identifikácia ľudí s mentálnym postihnutím Ľudia s mentálnym postihnutím často na seba upozornia v spoločnosti zmeneným správaním, ktoré sa často líši od noriem správania. Najmä u ľahkých foriem nemusia byť vždy zmeny v správaní odrazom stupňa mentálneho postihnutia. U ľudí s ťažkým postihnutím mentálnych schopností je identifikácia MP ihneď po narodení alebo v priebehu prvých…

Norimberský kódex

Norimberský kódex je súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny. Desať bodov norimberského kódexu Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom…

FAMILIARIS CONSORTIO

Biskupom, kňazom a veriacim celej katolíckej Cirkvi o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete Príloha CHARTA PRÁV RODINY ÚVOD Cirkev v službe rodiny 1. Rodinné spoločenstvo v súčasnosti zasiahli – azda viac ako iné inštitúcie – rozsiahle, hlboké a rýchle zmeny v spoločnosti a kultúre. Mnohé rodiny prežívajú túto situáciu vo vernosti tým hodnotám, ktoré…

HUMANAE VITAE

Ctihodným bratom patriarchom, arcibiskupom, biskupom a ostatným miestnym ordinárom, žijúcim v pokoji a v spoločenstve s Apoštolskou Stolicou, kňazom a veriacim v Krista na celom katolíckom svete, ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti CTIHODNÍ BRATIA A MILOVANÍ SYNOVIA, POZDRAV A APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE! ÚVOD 1. Odovzdávanie ľudského života je veľmi vážna…